Przyszły wolontariuszu!

Chcesz podzielić się swoimi umiejętnościami?
Nie masz czasu, ale masz wielkie serce?
Osoby starsze nie są ci obojętne?

Dołącz do drużyny Mostów!

Chcesz pomóc lub dowiedzieć się więcej?
Pozostaw kontakt do siebie:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Kompetencji z siedzibą w Warszawie przy ul. Reja 4, 02-053. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia i udziału Wolontariusza lub Seniora w Projekcie „Mosty – Inicjatywa dla Seniorów” oraz dla celów wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia zgłoszenia oraz umożliwienia udziału w Projekcie i traktowane jest jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne oraz świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji Projektu. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres udziału osoby w Projekcie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu , a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt z Administratorem w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: info@mosty.waw.pl lub listownie: ul. Reja 4, 02-053 Warszawa.

Close Menu